Logo Search packages:      
Sourcecode: mandelbulber version File versions  Download package

common_math.cpp

/********************************************************
/          MANDELBULBER            *
/                            *
/ author: Krzysztof Marczak               *
/ contact: buddhi1980@gmail.com             *
/ licence: GNU GPL                   *
********************************************************/

/*
 * common_math.cpp
 *
 * Created on: 2010-01-23
 *   Author: krzysztof
 */
#include "common_math.h"
#include <cstdlib>

//********** Random ******************************
int Random(int max)
{
#ifdef WIN32
   return (rand()+rand()*32768) % (max + 1);
#else
   return rand() % (max + 1);
#endif
}

double dMax(double a, double b, double c)
{
   if(a > b) {
      if (a > c)
         return a;
      return c;
   }
   if (b > c)
      return b;
   return c;
}

void QuickSortZBuffer(sSortZ *dane, int l, int p)
{
 int i,j; //robocze indeksy
 sSortZ x,y; //robocze zmienne typu sortowany obiekt

 i=l;      //{ i : = minimalny klucz }
 j=p;      //{ j : = maksymalny klucz }
 x=dane[(l+p)/2]; //{ x - wyraz srodkowy sortowanej tablicy }
 do
 {       //{ cala historie bedziemy powtarzac tak dlugo jak . . . }
   while(dane[i].z < x.z)       //{ dopoki jestesmy na lewo od srodkowego }
   {
    i++;            //{ ...powiekszamy indeks i }
   }
   while(x.z < dane[j].z)         //{ dopoki na prawo od srodkowego }
   {
    j--;            //{ ...zmniejszamy indeks j }
   }
   if(i<=j)            //{ jezeli i <= j wtedy : }
   {                //{ zamieniamy miejscami wyrazy i, j }
    y=dane[i];           //{ podstawienie do zmiennej roboczej }
    dane[i]=dane[j];          //{ pierwszy etap zamiany }
    dane[j]=y;           //{ drugi etap zamiany }
    i++;            //{ zwiekszenie indeksu i }
    j--;            //{ zmniejszenie indeksu j }
   }
 }
 while(i<=j);   //{ nie zostanie spelniony warunek i>j }
 if(l<j) QuickSortZBuffer(dane, l, j);
 if(i<p) QuickSortZBuffer(dane, i, p);
}

CVector3 Projection3D(CVector3 point, CVector3 vp, CRotationMatrix mRot, enumPerspectiveType perspectiveType, double fov, double zoom)
{
   double perspFactor = 1.0 + point.y * fov;
   CVector3 vector1, vector2;

   if (perspectiveType == fishEye)
   {
      vector1.x = sin(fov * point.x) * point.y;
      vector1.z = sin(fov * point.z) * point.y;
      vector1.y = cos(fov * point.x) * cos(fov * point.z) * point.y;

   }
   else if(perspectiveType == equirectangular)
   {
      vector1.x = sin(fov * point.x) * cos(fov * point.z) * point.y;
      vector1.z = sin(fov * point.z) * point.y;
      vector1.y = cos(fov * point.x) * cos(fov * point.z) * point.y;
   }
   else //tree-point perspective
   {
      vector1.x = point.x * perspFactor;
      vector1.y = point.y * zoom;
      vector1.z = point.z * perspFactor;
   }

   vector2 = mRot.RotateVector(vector1);

   CVector3 result = vector2 + vp;
   return result;
}


Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index